Księgowość

Podejmując współpracę proponujemy naszym klientom najkorzystniejszą pod względem gospodarczym i fiskalnym formę opodatkowania.

W konsekwencji prowadzimy:

1. Przy opodatkowaniu dochodów na zasadach ogólnych:

- podatkową księgę przychodów i rozchodów
w firmach jednoosobowych oraz w spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich o rocznych przychodach
netto za poprzedni rok obrotowy nie przekraczających 1.200.000 EURO

- księgi rachunkowe
w firmach jednoosobowych oraz w spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich o rocznych przychodach
netto za poprzedni rok obrotowy przekraczających 1.200.000 EURO
w spółkach kapitałowych ( czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) oraz w spółkach
komandytowych bez względu na wysokość przychodów

2. Przy opodatkowaniu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów
ewidencjonowanych

- ewidencję przychodów


Poza w/w urzadzeniami księgowymi sporządzamy i prowadzimy wszystkie inne ewidencje oraz deklaracje, zeznania, sprawozdania i inne dokumenty wymagane przepisami:
- ustaw i rozporządzeń podatkowych
- ustawy o rachunkowości
- kodeksu spółek handlowych
- ustaw i rozporządzeń o statystyce państwowej

Na podstawie pisemnego upoważnienia reprezentujemy przedsiębiorcę przed Urzędem Skarbowym